คุณณพศี นิยมาภา
 
ได้ทุนกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนสาขา Environmental Policy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณภัทรศัย มากเพ็ง
ได้ทุนตลาดหลักทรัพย์ไปศึกษาต่อที่ Carnegie Mellon University สาขา Software Management ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ College of Engineering
คุณทวีชัย วิทิตสุวรรณกุล
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจาก The Department of Chemistry, Texas A&M University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top 5 ด้าน Chemistry ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณทวีชัยฯ ยังได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison และ Georgia Institute of Technology อีกด้วย

คุณสุรศักดิ์ เกษตรศิริกุล

ได้รับทุนไปทำวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกล ณ University of Washington เมือง Seattle
คุณกิตติภัทร อภิชาติไกรสร

ได้รับทุน Dean’s Distinguished Fellowship Award  สาขา Computer Science  ณ The University of California, Riverside 

คุณชลลดา จารุกิตติสกุล
จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา Counseling Psychology และได้ทุนเรียนต่อเต็มจำนวนในระดับปริญญาเอกที่ Boston University
คุณกนกรัตน์ นามะสนธิ
ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทยไปศึกษาต่อ MBA ที่ Darden School มหาวิทยาลัย Virginia
คุณวิทยา เหรียญชัยพิทักษ์
ได้รับทุนจากบริษัท SCG ไปเรียนต่อ MBA ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 
 
 
 
หน้า 1 2
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@