ดร. ปพิชญา ชัยสกุล
ได้รับทุน Erasmus Mundus ไปเรียนปริญญาโทสาขา  Applied Physics ที่ École Normale Supérieure de Cachan ประเทศฝรั่งเศส และได้ทุนเรียนปริญญาเอกจากรัฐบาลฝรั่งเศส สาขา Physics ที่ University Paris-Sud และทุน  Marie-Curie post-doctoral fellowship ที่ University of Tokyo
 
คุณปารเมฆ บุญญานันต์
ได้ทุน 2 ทุนพร้อมกันจากรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐฯ โดยทุนแรกไปเรียนปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ ณ. University of East Anglia ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี และอีกทุนคือ Hubert H. Humphrey Scholarship ไปศึกษาและดูงานด้านกฎหมายที่ American University ณ. กรุงวอชิงตันดีซี อีก 1 ปี

 
คุณณพศี นิยมาภา
ได้ทุนกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนสาขา Environmental Policy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
สุรศักดิ์ นามวัฒน์โสภณ
ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท Master of Fine Arts หลักสูตร Arts Administration จาก Texas Tech University, Theatre School
คุณสุรศักดิ์ได้ทั้ง Graduate Assistantship, Graduate Scholarship และ Fellowship จากทางมหาวิทยาลัย
 
คุณภัทรศัย มากเพ็ง
ได้ทุนตลาดหลักทรัพย์ไปศึกษาต่อที่ Carnegie Mellon University สาขา Software Management ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ College of Engineering
คุณทวีชัย วิทิตสุวรรณกุล
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจาก The Department of Chemistry, Texas A&M University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top 5 ด้าน Chemistry ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณทวีชัยฯ ยังได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison และ Georgia Institute of Technology อีกด้วย

คุณสุรศักดิ์ เกษตรศิริกุล

ได้รับทุนไปทำวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกล ณ University of Washington เมือง Seattle
คุณกิตติภัทร อภิชาติไกรสร

ได้รับทุน Dean’s Distinguished Fellowship Award  สาขา Computer Science  ณ The University of California, Riverside 

คุณชลลดา จารุกิตติสกุล
จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา Counseling Psychology และได้ทุนเรียนต่อเต็มจำนวนในระดับปริญญาเอกที่ Boston University
คุณกนกรัตน์ นามะสนธิ
ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทยไปศึกษาต่อ MBA ที่ Darden School มหาวิทยาลัย Virginia
คุณวิทยา เหรียญชัยพิทักษ์
ได้รับทุนจากบริษัท SCG ไปเรียนต่อ MBA ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 
 
 
 
หน้า 1 2
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@