ดร. ปพิชญา ชัยสกุล
*ได้ทุนเรียนปริญญาเอกจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
ได้รับทุน Erasmus Mundus ไปเรียนปริญญาโทที่ École Normale Supérieure de Cachan ประเทศฝรั่งเศส และได้ทุนเรียนปริญญาเอกจากรัฐบาลฝรั่งเศส สาขา Physics ที่ University Paris-Sud และทุน Marie-Curie post-doctoral fellowship ที่ University of Tokyo
 
 
 

 
 
เพชรน้ำงามอีกเม็ดหนึ่งของ Fast English ซึ่งอาจารย์ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและวงศ์ตระกูล โดยได้รับทุน Erasmus Mundus ไปเรียนปริญญาโทสาขา Applied Physics ที่ École Normale Supérieure de Cachan ประเทศฝรั่งเศส และได้ทุนเรียนปริญญาเอกจากรัฐบาลฝรั่งเศส สาขา Physics ที่ University Paris-Sud และทุน Marie-Curie post-doctoral fellowship ที่ University of Tokyo
 
นักศึกษาท่านนี้คือ ดร. ปพิชญา ชัยสกุล ซึ่งจบปริญญาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักศึกษาที่อาจารย์บุญชัยพูดถึงบ่อยสุดตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา เพราะทำคะแนน TOEFL สูงถึง 667 คะแนน (สมัยก่อนคะแนน 600 คะแนน เท่ากับคะแนน TOEFL iBT ปัจจุบัน = 100 คะแนน) ซึ่งไม่เคยมีนักศึกษาคนใดเคยทำคะแนนได้สูงขนาดนี้ ผลก็เป็นไปตามคาด คือได้รับทุนและโอกาสต่างๆ ซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ ทุนหลักๆ 3 ทุนที่กล่าวข้างต้นเป็นทุนแข่งขันระดับโลก ไม่มีเส้น ไม่มีสาย ไม่มีโควต้า แข่งกันด้วยสติปัญญา ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ และ ดร. ปพิชญา ชัยสกุล ก็ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกว่าสมควรได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการความรู้อย่างเต็มที่ ปัจจุบัน ดร. ปพิชญา ชัยสกุล เป็นอาจารย์สาขาฟิสิกส์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อาจารย์เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่เราทุกคนควรถือเป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่พิสูจน์ว่า เก่งภาษาอังกฤษ จะสามารถเปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติ และเปลี่ยนตระกูล และที่สำคัญที่สุด ดร. ปพิชญา ชัยสกุล เป็นคนดี มีน้ำใจ และมี sensitivity สวรรค์จึงดลบันดาลให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน ขอเป็นกำลังให้กับ ดร. ปพิชญา ชัยสกุล ด้วยนะครับ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@