คุณสุรศักดิ์ เกษตรศิริกุล
     *ได้รับทุนไปทำวิจัย
ได้รับทุนไปทำวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกล ณ University of Washington เมือง Seattle
 
 

 
 
ขอแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจกับคุณสุรศักดิ์ เกษตรศิริกุล
ที่ได้รับทุนไปทำวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกล
ณ University of Washington เมือง Seattle
คุณสุรศักดิ์กำลังศึกษาปริญญาโท ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และเป็นนักศึกษา Fast English เคยลงเรียนคอร์ส Grammar, Multi English Skills,
Writing, Vocabulary, Structure และ Conversation
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@