คุณสุรศักดิ์ เกษตรศิริกุล
 
 

ขอแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจกับคุณสุรศักดิ์ เกษตรศิริกุล

ที่ได้รับทุนไปทำวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกล ณ University of Washington เมือง Seattle
คุณสุรศักดิ์กำลังศึกษาปริญญาโท ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักศึกษา Fast English
เคยลงเรียนคอร์ส Grammar, Multi English Skills, Writing, Vocabulary, Structure และ Conversation
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@