คุณวารัตน์ ลิ่มวิบูลย์

เรียนต่อปริญญาโทสาขา Landscape  Architecture ที่ Harvard University, Boston
คุณกิตติภัทร อภิชาติไกรสร

เรียนสาขา Computer Science ที่ University of California, Riverside

คุณกฤติน บิลอับดุลล่าห์
ได้รับ Internship ในการทำวิจัย ที่ The University of Michigan เป็นระยะเวลา 1 ปี

คุณวิภาวี ลิ้มสกุล
เรียนที่ University of California และได้ Teaching Assistant ในเทอม 1 และ เทอม 2
คุณปณิธาน วงศ์อำมาตย์
เรียนสาขา Computer Science ที่ Northwestern University

คุณอวัสญา วานิชชา
เรียนสาขา Molecular Chemistry ที่ Pierre and Marie Curie University
คุณสุดา ลาภากุลชัย
เรียนคณะ Food Science ที่ Colorado State University (GPA 4.0)

คุณพายัพ ศิรินาม
เรียน Information Security ที่ University of Texas at Arlington
คุณกนกรัตน์ นามะสนธิ
เรียน MBA ที่ Darden School, University of Virginia

คุณพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง
เรียน MBA ที่ Duke University
 
 
 
 
หน้า 1  2
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@