ขอแสดงความยินดีกับคุณจิราภัทร หริกุลรักษ์   
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 100 iBT

สอบ TOEFL iBT 107 คะแนน เทียบเท่ากับ 627 PBT

ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทยไปศึกษาต่อ MBA ที่ Darden School มหาวิทยาลัย Virginia

เรียนGrammar, Multi-English, Conversation iBT
จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา Counseling Psychology และกำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ Boston University

ขอแสดงความยินดีกับคุณปณิธาน วงศ์อำมาตย์ 
เรียน Grammar, MULTI-ENGLISH SKILLS, Conversation iBT, Writing, Silver Card, Premium Card
สอบ TOEFL ได้ 103 iBT 
Reading iBT ได้ 25 คะแนน, Speaking iBT ได้ 23 คะแนน, Listening iBT ได้ 27 คะแนน , Writing ได้ 28 คะแนน

เรียน Grammar, Multi-English
ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกที่ University of California และได้ Teching Assistant

เรียน MULTI-ENGLISH SKILLS
สอบ TOEFL ได้ 104 iBT 
Reading iBT ได้ 26 คะแนน, Speaking iBT ได้ 20 คะแนน, Listening iBT ได้ 29 คะแนน , Writing ได้ 28 คะแนน
เรียน Gold Card,Grammar,structure,Writing และ Multi English Skills
สอบ TOEFL ได้ 101 iBT เทียบเท่า 610 PBT
Reading iBT ได้ 27 คะแนน, Speaking iBT ได้ 22 คะแนน, Listening iBT ได้ 25 คะแนน , Writing ได้ 27 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับคุณพายัพ ศิรินาม
ได้จบปริญญาโทจาก University of Arlingto Texas คณะ Computer สาขา Information Security เกรดเฉลี่ย 4.00

เรียน MULTI-ENGLISH SKILLS
สอบ TOEFL ได้ 104 iBT เทียบเท่า 613 PBT
Reading iBT ได้ 30 คะแนน, Speaking iBT ได้ 23 คะแนน, Listening iBT ได้ 27 คะแนน , Writing ได้ 24 คะแนน

Dear Dr.Boonchai, I would like to inform you that I have been admitted to a doctoral ...

เรียน MULTI-ENGLISH SKILLS, CONVER,CONVERSATION iBT, WRITING,SILVER ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English
สอบ TOEFL ได้คะแนน 105 iBT เทียบเท่า 620 PBT 

ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโปรแกรม MBA ที่ JOHNSON School มหาวิทยาลัย Cornell
บทสัมภาษณ์คุณชลลดา จารุกิติสกุล
คุณชลลดาได้ตอบรับเข้าเรียนทื่ The University of Pennsylvania สาขา Counseling
โดยได้ Partial grant จาก Psychology Department โดยได้สัมภาษณ์สดผ่านทาง Skype
 
 
หน้า 1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@