Multi-English Skills/TOEFL
 
 
 
     ต้องการให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทางด้าน Listening, Speaking, Reading และ Writing อย่างละเอียดถ่องแท้ สามารถนำ skills ทั้ง 4 ด้านไปใช้ในการพูด และเขียนเพื่อความก้าวหน้าทางการงาน ตลอดจนสามารถทำข้อสอบ TOEFL ได้ทันที การสอนจะเน้น Key concepts ในแต่ละด้านที่นักศึกษาต้องทำความรู้จัก
 • Listening จะสอนวิธีการจับประเด็นสำคัญ และจะ highlight ความสำคัญของ Stress and intonation ในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ visualize และ feel สถานการณ์ และความรู้สึกของผู้พูด ตลอดจน techniques การจำเนื้อความของ Mini-talks และ Lecture ยาวๆ คนทำงานจะพูดกับเจ้าของภาษาได้ก็ต่อเมื่อฟังรู้เรื่อง Part นี้จะช่วยฝึกทักษะความเข้าใจในการฟัง
 • Speaking นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถคิดหาประเด็นต่างๆ ที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัด และเรียนวิธีการเรียบเรียง ideas เพื่อให้สามารถ express ความคิดเห็นออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และสมเหตุสมผล นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้วิธีการ take note จากการอ่านหรือการฟัง และนำมาประมวลเพื่อให้สามารถพูดตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับ idiomatic expressions และ collocations ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพูดตอบคำถามอีกด้วย
  สำหรับคนทำงานสามารถนำ speaking skills ดังกล่าวไปใช้ในการพูดคุย และเจรจาโต้ตอบกับชาวต่างประเทศได้อย่างฉับพลันทันด่วน และยังสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการซักถามหรือตอบคำถามในการประชุมกับชาวต่างประเทศได้อย่างเป็น professional มากยิ่งขึ้น การฝึกในส่วนนี้ยังเป็นการสะท้อนความเป็นจริงในการเรียน และการทำงาน เพราะจะต้องมีการจับประเด็นจากการอ่านหรือฟังก่อนแล้วจึงประมวลเรียบเรียงความคิดในการพูดตอบโต้ออกไป
 • Reading นักศึกษาจะถูกฝึกให้สามารถสร้างภาพและความรู้สึกร่วมกับเรื่องหรือสถานการณ์ของแต่ละ passage ที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของเนื้อหาที่กำลังอ่าน นอกจากนั้น นักศึกษาจะถูกฝึกให้เดาคำศัพท์จาก context อย่างถูกต้องแม้ว่าจะไม่รู้ศัพท์นั้นเลยก็ตาม นักศึกษาจะได้รับ Vocabulary list ที่ใช้ในการออกข้อสอบที่อยู่ในรูปเอกสาร และ CD ที่อาจารย์อัดไว้ให้ เพื่อความสะดวกในการทบทวน ไม่ว่านักศึกษาจะเดินทางไปที่ใด แม้กระทั่งสามารถเปิดฟังได้ในช่วงรถติด สำหรับคนทำงาน Reading จะช่วยในการฝึก Skills ในการอ่าน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการอ่านข้อมูลภาษาอังกฤษที่มากมายและพรั่งพรูเข้ามาอยู่เสมอ นอกจากนั้น จะได้รับคำศัพท์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียน หากไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว จะไม่อาจแปลงความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Writing นักศึกษาจะเรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างทรงพลัง เขียนแล้วสื่อความรู้เรื่อง ชัดเจน และน่าคล้อยตาม อาจารย์จะเน้นหลักสำคัญ 4 ประการในการเขียนคือ การจัดระบบความคิด (Organization), การหาเหตุผลมา support สิ่งที่เขียน (Development), การเขียนอย่างมีตรรก (Logic) และการประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง (Grammar) หลักการเขียนดังกล่าวจะช่วยในการทำข้อสอบและช่วยในการเขียน e-mail, memo และ report ต่างๆ ในสำนักงาน ซึ่งตามปกติจะหาเรียนได้ยากมาก เพราะคนสอนจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ จึงจะถ่ายทอด Writing Concepts และ comment งานเขียนของนักศึกษาได้
 • ค่าเล่าเรียน: Course ละ 22,000 บาท

 • ระยะเวลาที่เรียน: 5 เดือน

 • English Proficiency Roadmap
 • ทางสถาบันมีความยินดีที่จะมอบรางวัล มูลค่ารวมถึง 600,000 บาท ให้กับนักศึกษาดังนี้
  • รางวัล 3,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบ TOEFL iBT ได้ 100 คะแนนขึ้นไป
  • รางวัล 2,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบ IELTS ได้ 7.5 คะแนนขึ้นไป
  • รางวัล 500 บาท สำหรับผู้ที่สอบ TOEIC ได้ 900 คะแนนขึ้นไป
 • โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนคอร์ส Grammar และ Multi-Eng. Skills ของทางสถาบัน และสอบในขณะที่มีสถานะเป็นนักศึกษาของทางสถาบัน
 
 
สาขาสีลม
02-631-2288
สาขาลาดพร้าว
02-937-2121
 
 
ตารางเรียน Multi-English Skills/TOEFL
 
ตารางเรียน Multi-English Skills สาขาสีลม
ตารางเรียน Multi-English Skills สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@