Multi-English Skills/TOEFL

     ต้องการให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทางด้าน Listening, Speaking, Reading และ Writing อย่างละเอียดถ่องแท้ สามารถนำ skills ทั้ง 4 ด้านไปใช้ในการพูด และเขียนเพื่อความก้าวหน้าทางการงาน ตลอดจนสามารถทำข้อสอบ TOEFL ได้ทันที การสอนจะเน้น Key concepts ในแต่ละด้านที่นักศึกษาต้องทำความรู้จัก
 • Listening จะสอนวิธีการจับประเด็นสำคัญ และจะ highlight ความสำคัญของ Stress and intonation ในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ visualize และ feel สถานการณ์ และความรู้สึกของผู้พูด ตลอดจน techniques การจำเนื้อความของ Mini-talks และ Lecture ยาวๆ คนทำงานจะพูดกับเจ้าของภาษาได้ก็ต่อเมื่อฟังรู้เรื่อง Part นี้จะช่วยฝึกทักษะความเข้าใจในการฟัง
 • Speaking นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถคิดหาประเด็นต่างๆ ที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัด และเรียนวิธีการเรียบเรียง ideas เพื่อให้สามารถ express ความคิดเห็นออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และสมเหตุสมผล นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้วิธีการ take note จากการอ่านหรือการฟัง และนำมาประมวลเพื่อให้สามารถพูดตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับ idiomatic expressions และ collocations ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพูดตอบคำถามอีกด้วย สำหรับคนทำงานสามารถนำ speaking skills ดังกล่าวไปใช้ในการพูดคุย และเจรจาโต้ตอบกับชาวต่างประเทศได้อย่างฉับพลันทันด่วน และยังสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการซักถามหรือตอบคำถามในการประชุมกับชาวต่างประเทศได้อย่างเป็น professional มากยิ่งขึ้น การฝึกในส่วนนี้ยังเป็นการสะท้อนความเป็นจริงในการเรียน และการทำงาน เพราะจะต้องมีการจับประเด็นจากการอ่านหรือฟังก่อนแล้วจึงประมวลเรียบเรียงความคิดในการพูดตอบโต้ออกไป
 • Reading นักศึกษาจะถูกฝึกให้สามารถสร้างภาพและความรู้สึกร่วมกับเรื่องหรือสถานการณ์ของแต่ละ passage ที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของเนื้อหาที่กำลังอ่าน นอกจากนั้น นักศึกษาจะถูกฝึกให้เดาคำศัพท์จาก context อย่างถูกต้องแม้ว่าจะไม่รู้ศัพท์นั้นเลยก็ตาม นักศึกษาจะได้รับ Vocabulary list ที่ใช้ในการออกข้อสอบที่อยู่ในรูปเอกสาร และ CD ที่อาจารย์อัดไว้ให้ เพื่อความสะดวกในการทบทวน ไม่ว่านักศึกษาจะเดินทางไปที่ใด แม้กระทั่งสามารถเปิดฟังได้ในช่วงรถติด สำหรับคนทำงาน Reading จะช่วยในการฝึก Skills ในการอ่าน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการอ่านข้อมูลภาษาอังกฤษที่มากมายและพรั่งพรูเข้ามาอยู่เสมอ นอกจากนั้น จะได้รับคำศัพท์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียน หากไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว จะไม่อาจแปลงความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Writing นักศึกษาจะเรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างทรงพลัง เขียนแล้วสื่อความรู้เรื่อง ชัดเจน และน่าคล้อยตาม อาจารย์จะเน้นหลักสำคัญ 4 ประการในการเขียนคือ การจัดระบบความคิด (Organization), การหาเหตุผลมา support สิ่งที่เขียน (Development), การเขียนอย่างมีตรรก (Logic) และการประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง (Grammar) หลักการเขียนดังกล่าวจะช่วยในการทำข้อสอบและช่วยในการเขียน e-mail, memo และ report ต่างๆ ในสำนักงาน ซึ่งตามปกติจะหาเรียนได้ยากมาก เพราะคนสอนจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ จึงจะถ่ายทอด Writing Concepts และ comment งานเขียนของนักศึกษาได้
 • นักศึกษาท่านใดที่สามารถทำคะแนนได้ 100 iBT หรือสูงกว่า ในขณะที่เรียนอยู่จะได้รับเงินรางวัล มูลค่าถึง 5,000 บาท (ตามเงื่อนไขของสถาบัน)
 • ค่าเล่าเรียน: Course ละ 22,000 บาท
 • ระยะเวลาที่เรียน: 5 เดือน
  • เวลาเรียนหลัก: วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 14.30 - 20.00 น.
  • เวลาเรียนทบทวน: วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 19.15 น. (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 วัน)
 
 
 
ตารางเรียนหลัก
 
เวลา
จันทร์
พุธ
ศุกร์
14.30 – 16.00
Speaking iBT
(เทปสอนสดจันทร์ที่แล้ว)
Writing iBT / Translation
(เทปสอนสดพุธที่แล้ว)
Reading iBT
(เทปชุดพิเศษศุกร์ที่แล้ว)
16.15 – 17.45
Writing T/F / Collocations
(เทปชุดพิเศษ)
Structure / Vocabulary
(เทปชุดพิเศษ)
Listening iBT + Pronunciation
(เทปสอนสดเสาร์ที่แล้ว)
18.30 – 20.00
Speaking iBT
(สอนสด)
Writing iBT / Translation
(สอนสด)
Reading iBT
(เทปชุดพิเศษ)
 
 
ตารางเรียนทบทวน
 
เวลา
เสาร์
อาทิตย์
08.30 – 10.00
Overview Grammar
09.00 – 10.30
Speaking iBT
(เทปสอนสดวันจันทร์)
Speaking iBT
(เทปสอนสดวันจันทร์)
10.30 – 12.00
Writing iBT / Translation
(เทปสอนสดวันพุธ)
Writing iBT / Translation
(เทปสอนสดวันพุธ)
13.00 – 14.30
Listening iBT + Pronunciation
(สอนสด)
Listening iBT + Pronunciation
(เทปสอนสดวันเสาร์)

14.30 – 16.00

Reading iBT
(เทปชุดพิเศษ)
Reading iBT
(เทปชุดพิเศษ)
16.15 – 17.45
Structure / Vocabulary
(เทปชุดพิเศษ)
Structure / Vocabulary
(เทปชุดพิเศษ)
17.45 – 19.15
Writing T/F / Collocations
(เทปชุดพิเศษ)
Writing T/F / Collocations
(เทปชุดพิเศษ)
 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางเรียน
 

ตารางเรียน Multi-English Skills สาขาสีลม วันที่ 16 - 22 กันยายน 62  
 
 
ตารางเรียน Multi-English Skills สาขาสีลม วันที่ 9 - 15 กันยายน 62 
 
 
ตาราง Overview สาขาสีลม 29 กรกฎาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@