มันเป็นสัจธรรมความจริงที่น้อยคนนักจะปฏิเสธได้ว่า วิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และปรัชญาความรู้ต่างๆ ในโลก ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษนับเป็นร้อยๆ ปีมาแล้ว ด้วยวิทยาการความก้าวหน้าดังกล่าว กอปรกับความอยากรู้อยากเห็นจึงทำให้การแสวงหาความรู้ในประเทศตะวันตกก้าวล้ำกว่าประเทศอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด หากใครต้องการเปิดประตูไปสู่โลกแห่งความรู้ดังกล่าว เขาผู้นั้นต้องมีความสันทัดและชำนาญภาษาอังกฤษจึงจะเข้าใจความคิดของนักปราชญ์หรือนักวิชาการในสาขานั้นๆ ได้ นั่นหมายความว่า เขาต้องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้หลายเล่มอย่างรวดเร็วและเข้าใจประเด็นหลักต่างๆ ได้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาในสมองได้ ในทางกลับกัน คนที่ไม่คล่องภาษาอังกฤษก็จะหลุดจากโลกแห่งปัญญาและความรู้ที่ลุ่มลึกและเป็นประโยชน์ดั่งอยู่กันคนละโลก
 

 
     ดังนั้น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - การพูด ฟัง อ่าน และเขียน ต้องเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตสำหรับคนไทยทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง เห็นลู่ทางหลายลู่ทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของตนและสามารถลืมตาอ้าปากขยับเขยื้อนฐานะทางสังคมให้สูงขึ้น ในความเห็นของข้าพเจ้า หากท่านผู้อ่านมิได้เกิดในตระกูลมั่งมีหรือเป็นชนชั้นสูงในสังคมทานข้าวด้วยช้อนเงินช้อนทอง ท่านต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยท่านถีบตัวเองให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศหรือความสามารถในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและจับประเด็นได้ง่าย เพราะท่านต้องการความรู้ดังกล่าวเพื่อแข่งขันกับชนชั้นนำหรือผู้มั่งคั่งในประเทศ หากปราศจากซอฟต์แวร์ทางความคิดใหม่ๆ ท่านก็ไม่สามารถสลัดตัวเองออกจากวัฏจักรที่เอื้อประโยชน์แต่คนรวย คนมีอำนาจและคนมีเส้นสาย นี่คือสัจธรรมที่ต้องยอมรับ
 
 
     อาจารย์ได้แต่หวังว่า จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่สามารถรับวิทยาการความรู้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ อาจารย์มีทุกวันนี้ได้ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล อยู่อย่างมีความหวัง รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้น ทุกข์น้อยลง และที่สำคัญเป็นคนดีขึ้น สามารถช่วยเหลือและจุนเจือคนที่อ่อนแอกว่าได้ ทั้งหมดนี้มาจากซอฟต์แวร์ทางความคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ New York Times Bestsellers อาจารย์จึงสามารถสลัดพันธนาการทางความคิดที่ครอบงำจิตใจมานานและหาความสุขไม่ได้ ไปสู่โลกใหม่ซึ่งเป็นโลกแห่งความเบิกบานและความหวัง โลกของการให้และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่สำคัญที่สุดโลกแห่งความเป็นจริงที่เราเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนว่า เราคือใคร เกิดมาทำไม มี Mission หรือพันธกิจอะไรที่เกิดมาในโลกนี้ มีจุดอ่อนและจุดแข็งอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถเหล่านี้ล้วนเกิดจากความรู้ที่ได้มาจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักปราชญ์ระดับโลกหรือผู้ประสบความสำเร็จควรแก่การยกย่อง
 
 
     ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกคนควรให้ความสำคัญแก่ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง มิใช่เรียนเพื่อสมัครงานหรือเผื่อต้องใช้ในอนาคตหรือเพราะงานบังคับ ขอให้ตรึกตรองสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้อย่างละเอียดและถี่ถ้วน ชีวิตของท่านก็จะต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอน มิใช่เห็นแค่แสงสว่างตรงปลายอุโมงค์ แต่เป็นแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าส่องทั่วนภากาศ เห็นสรรพสิ่งชัดเจนตรงตามความเป็นจริง และรู้ว่าต้องทำอะไรจึงจะมีชีวิตที่สุข สงบ สำเร็จ และผ่องใส มีคุณค่าที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@