:: ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships
 
 
  
 
 
 
 
 
     ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ โดยมอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถจากทั่วโลกไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุของผู้สมัคร โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 1. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
  - ป.โท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี / ป.เอกประมาณ 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก
  - สนับสนุนค่าเล่าเรียน $30,000 ต่อปี
 2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
  - ระยะเวลา 4-6 เดือน
  - สนับสนุนค่าเรียนทั้งหมดมากถึง $24,500
 3. ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
  - ระยะเวลา 1 - 2.5 ปี
  - สนับสนุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด $13,000 ต่อปี
 4. ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)
  - ระยะเวลา 1-4 เดือน
  - สนับสนุนค่าเล่าเรียนรวมทั้งหมดมากถึง $18,500
 
     คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นๆ ตามที่ทุนเปิดรับ
 3. สามารถเริ่มเรียนโปรแกรมที่เลือกไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป และไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018
 4. เตรียมเอกสารที่ต้องการครบถ้วน
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนหรือเพิ่งได้ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียหลังวันที่ 1 มกราคม 2016
 
     เอกสารที่จำเป็น
 1. สแกนเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น และแต่ละโปรแกรมที่เลือกสมัครอาจต้องส่งเอกสารที่แตกต่างกัน ให้ผู้สมัครเช็คให้ละเอียดก่อนค่ะ
 2. แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และแนบฉบับภาษาไทยไปด้วย (เอกสารที่แปลออกมาจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรนั้นๆ เช่น ใบทรานสคริปต์ ให้ทางมหาวิทยาลัยรับรอง เป็นต้น)
 3. สำเนาพาสปอร์ต, ใบสูติบัตร, ทรานสคริปต์, และคะแนนผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CAE หรือ PTE
  การสมัคร
     ผู้สมัครควรอ่านรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร
     การสมัครจะผ่านทางออนไลน์วิธีเดียวเท่านั้น : https://endeavour.education.gov.au/endeavour
 
** ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ และจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 **
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ : https://internationaleducation.gov.au/endeavour
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@