CU-TEP
 
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP
 
    เป็นการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการสอบ  โดยผลการสอบ จะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาของทางมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตร MBA จะต้องใช้ผล CU-TEP นี้เช่นกัน โดย ผู้ที่ต้องการสอบจะต้องติดต่อสมัครออนไลน์กับทาง "ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ล่วงหน้า ก่อนการรับสมัครสอบของแต่ละหลักสูตร และจะต้องมีคะแนน"อย่างน้อย" อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการสมัครสอบ และการสอบ CU-TEPกรุณาติดต่อทางศูนย์ทดสอบโดยตรง เนื่องจากทางหลักสูตรไม่ได้เป็นผู้จัดสอบโดยตรง
ลักษณะข้อสอบภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 120 คะแนน
     Listening ทดสอบโดยการฟังเทป ที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษา
      Reading   ทดสอบโดยการอ่านเรื่องที่กำหนดให้ และตอบคำถาม 
     และตอบคำถามทดสอบความเข้าใจ 35 ข้อ เพื่อทดสอบทักษะในการอ่านที่จำเป็น 60 ข้อ
     Writing     ทดสอบโดยการให้หาจุดบกพร่องของประโยคที่กำหนดให้ 25 ข้อ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ
     บัตรประจำตัวสอบโดยศูนย์ทดสอบจะจัดส่งให้ผู้สอบทางไปรษณีย์
     ปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไปและยางลบ
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำสำหรับโปรแกรมต่างๆของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     MBA Regular
    CU-TEP – คะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนน
     MBA Young Executive
    CU-TEP – คะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนน
     MBA Executive
    สำหรับคะแนน CU-TEP นั้น ผู้สมัครยังไม่จำเป็นต้องสอบก่อน จนกว่าจะสัมภาษณ์และผ่านเข้ามาเป็นนิสิต จึงเข้าสอบ และนำผลคะแนนที่ได้ถึงขั้นต่ำให้หลักสูตรได้ในภายหลัง 
    (คะแนนขั้นต่ำสำหรับ CU-TEP 40 คะแนน)
     MBA Aviation Management
    ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ
     MBA English Program
    CU-TEP – คะแนนขั้นต่ำ 70 คะแนน หรือเทียบเท่าด้วยคะแนน TOEFL หรือ IELTS
     MBA Hospital and Health care Management
    ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@