TU GET
 
  
     ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของ
ตนเอง ข้อสอบมี 3 sections ได้แก่  
     Grammar  25 ข้อ
     Vocabulary 25 ข้อ
     Reading 50 ข้อ
     รวม  100 ข้อ 
     คิดเป็นคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยคะแนนที่ใช้พิจารณานั้นจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ Curve สูงสุดต่ำสุดของจำนวนผู้เข้าสอบ  แต่ละคณะก็จะแตกต่างกันไป แต่โดยปกติแล้วควรให้ได้ 300 คะแนนขึ้นไป (ซึ่งเท่าที่พบเคยมีผู้ได้ต่ำสุด 250 สูงสุด 900 เศษ ) 
    
     การจัดสอบ สำหรับปี 2545 มี 5 ช่วง คือ
     ช่วงที่ จำหน่ายใบสมัคร / รับสมัคร วันสอบ
      1 – 15 กุมภาพันธ์ 31 มีนาคม 2545 
      17 – 30 เมษายน 19 พฤษภาคม 2545 
      1 – 15 สิงหาคม 29 กันยายน 2545 
      1 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 29 ธันวาคม 2545 
      4 – 20 ธันวาคม 26 มกราคม 2546
     หมายเหตุ : ค่าสมัครสอบปรับเป็น 500 บาท นับตั้งแต่1 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป 
 
     การจำหน่ายใบสมัคร ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบได้ 2 วิธีคือ 
      ซื้อด้วยตนเองในราคาชุดละ 30 บาท ที่สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นล่างตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ ท่าพระจันทร์ 
      ซื้อทางไปรษณีย์ (ต้องซื้อก่อนวันปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์) ราคาชุดละ 40 บาท 
             ส่ง “ธนาณัติ” ค่าใบสมัคร จำนวน 40 บาท (ไม่รับเอกสารการเงินประเภทอื่น) สั่งจ่ายไปรษณีย์หน้าพระลาน ผู้รับเงิน “ผศ. ศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์” ไปที่ โครงการ TU-GET สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
              เขียนชื่อ – ที่อยู่ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน ลงบนกระดาษเปล่า 4 นิ้ว X 5 นิ้ว สอดมาในซองที่ส่งถึงสถาบันภาษา (สถาบันภาษาจะผนึกกระดาษนี้ลงบนซองเอกสารซึ่งจะใส่ใบสมัครพร้อมคู่มือสอบมาให้ท่านทางไปรษณีย์)

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@