IELTS
 
  
     เป็นเครื่องมือวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะศึกษา ต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ IELTS นั้น เป็นการร่วมพัฒนาของสามสถาบัน คือ The British Council, University of Cambridge Local Examinations Syndicate (DOLES) และ IDP Education Australia ซึ่งผลสอบ IELTS นี้สามารถใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษ และออสเตรเลีย
     1) ข้อสอบจะมี 4 parts คือ Listening, Reading (จะยาวกว่า T/F), Writing (เหมือนกับ TOEFL แต่ง่ายกว่า) และ Speaking หรือการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 10 – 15 นาที
     2) สามารถสอบถามข้อมูล, สมัคร และสอบได้ที่ศูนย์รับสมัคร และจัดดำเนินการสอบ 2 แห่ง คือ 
      IDP Education ที่อาคาร CP-TOWER ชั้น 4 โทร. 02-231-0531-3 . 
      The British Countcil ที่สยาม ข้างศูนย์หนังสือจุฬา โทร. 02-652-5480
     3) The British Countcil  จะจัดสอบอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง ควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
    
หลักฐานในการสมัคร 
      รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป (ขนาด 1 นิ้วถึง 2 นิ้ว) 
      ค่าสมัครสอบประมาณ 4,500 บาท (เทียบเท่า US$ 100) 
      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางพร้อมตัวจริง 
      ผลสอบ IELTS ล่าสุดถ้ามี
     4) ผลสอบ  IELTS นั้นไม่มีการระบุว่าสอบผ่านหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่นักเรียนจะประสงค์สมัครเรียน ว่าต้องการคะแนนเท่าไร โดยคะแนนรวมจะเต็มที่ 9 คะแนน 
      ถ้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ควรได้ไม่ต่ำกว่า 5.5 
      ถ้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ควรได้ไม่ต่ำกว่า 6.5 
      ถ้าสมัครเข้าการบินไทยในตำแหน่งแอร์ฮอสเตส ควรได้ 5.5 ขึ้นไป
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@