TOEFL
 
  
     TOEFL  (Test of English as Foreign Language)
     เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  ซึ่งผลสอบ TOEFLนี้มีอายุ 2 ปีสามารถใช้สมัครเรียนได้ทั้งวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัย และสถาบันหรือตัวแทนสถานศึกษาอื่นๆอีกมากมาย ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา นอกจากนี้ยังสามารถใช้สมัครเรียนโปรแกรมอินเตอร์ ของจุฬา, ธรรมศาสตร์, มหิดล, ABAC และมหาวิทยาลัยในอังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์บางแห่ง หรือประเทศยุโรปอื่นๆ โดยข้อสอบจะประกอบด้วย 4 Sections โดยในปัจจุบันมีสามระบบได้แก่
     1. The Paper-Based TOEFL Test  หรือ  ITP TOEFL 
     2. The Computer-Based TOEFL Test หรือ CBT TOEFL
     3. The Internet-Based TOEFL หรือ IBT TOEFL
     โดยทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะให้ความสนใจระบบ CBT และ IBT มากกว่า ITP
     การสอบ TOEFL ระบบ IBT (internet based Test)
     เหตุที่เปลี่ยนระบบจาก CBT เป็น IBT
     1.ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบให้อิงกับการใช้งานจริงได้ในต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา มีผู้ที่ผ่าน part Structure แต่อาจไม่สามารถพูดโต้ตอบได้
     2. แบบทดสอบระบบใหม่สะท้อนถึงการใช้ภาษาจริงๆของเจ้าของภาษา
     3. ปรับระบบการสอบให้ทันสมัย และเชื่อมโยงได้ทุกประเทศในมาตรฐานเดียวกัน
  
     ความแตกต่างของ CBT และ IBT ที่เห็นได้ชัด
     1. IBT ไม่มี adaptive
     2. IBT สามารถจดบันทึกได้ตลอดการสอบ
     3. IBT ข้อสอบในแต่ละ part มีความเชื่อมโยงในแต่ละ skill
     4. IBT  มีpart Speaking เพิ่มขึ้น และตัด part Structure ออกไป
  
     ความแตกต่างในแต่ละ part การสอบ
     CBT IBT
     Listening เป็นข้อสอบแบบ adaptive ถ้าทำถูกจะยากขึ้นเรื่อยๆ จะประกอบด้วย 2 part โดยมีภาพประกอบอารมณ์ และสถานการณ์ ไม่มีการ Adaptive นอกนั้นลักษณะ เหมือนเดิมกับ CBT โดยมี 2-3 บทสนทนา แต่ละบทมี 5 ข้อ และ 4-6 แลคเช่อ มี6ข้อในแต่ละแลคเช่อ หนึ่งในนั้นอาจเป็นสำเนียง UK หรือ Aus เมื่อกดตอบไปแล้วย้อนกลับไม่ได้
     1.บทสนทนาระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า 
     2. แลคเช่อทางวิชาการ 4 บท 
     Reading บทความทางวิชาการ 3-5 บทความ คำถามถึงความเข้าใจ และการวิเคราะห์ แต่ละบทมี 12-14 ข้อแล้วแต่บทความ บทความทางวิชาการ 3-5 บทความ ในแต่ละบทมี 12-14 ข้อ กดอ่านไปแล้วสามารถย้อนกลับไปอ่านอีกได้โดยมีลักษณะคำถามมีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ดังนี้
     1. แบบเก่า ถามถึงความเข้าใจ และการวิเคราะห์
     2. แบบใหม่ การนำความรู้ที่ได้เพิ่มขึ้นมาผสานกับการนำไปใช้ , เติมคำในตาราง , เติมแลคเช่อที่ขาดหายไป และเลือกข้อความที่ถูกต้อง
     Structure เป็นข้อสอบแบบ Adaptive แบ่งเป็นสอง part คือ ไม่มี
     1. Incomplete sentense 
     2. Error correction 
     Speaking ไม่มี ทั้งหมด 6 session ใช้เวลาตอบข้อละ 60 วินาที รวมเวลาการสอบทั้งหมดประมาณ 20 นาที ประกอบด้วย
     1. สอง session ที่ไม่เกี่ยวข้อกับ part ข้างต้น คำถามเกี่ยวกับการอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่
     2. สอง session ที่ใช้ skill Reading สั้นๆและ Listening สั้นๆ แล้วพูดตอบ
     3. สอง session ที่ต้อง Listening คำถามโดยการจับใจความ อาจจะมาจากทั้ง การอิงสถานการณ์ และ บทความทางวิชาการ แล้วพูดตอบ
     โดยการตรวจนับคะแนนดูจาก 1.การพัฒนาหัวข้อสนทนา 2.ความกลมกลืนของบทสนทนา 3.หลักไวยกรณ์
     Writing งานเขียน 1 ชิ้น กำหนดหัวข้อ ให้เราอธิบายโดยใช้ความรู้ที่มี ใช้เวลา 30 นาที งานเขียน 2 ชิ้น
     1. เหมือนกับ CBT ใช้เวลา 30 นาที
     2. มีการอ่านและฟังสั้นๆเพื่อเก็บข้อมูล แล้วเขียนตอบคำถามชี้แจงหัวข้อที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ แล้วให้เราอภิปรายว่าเกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างไร ใช้เวลา 20นาที
    
     ค่าสมัคร 140 $ 140 $
     เวลาที่ใช้ Listening 60 นาที Listening 60-90 นาที
     Structure 30 นาที Reading 60-100 นาที
     Reading 60 นาที Speaking 20 นาที
     Writing 30 นาที Writing 20+30 นาที
     รวม 3 ชั่วโมง โดยประมาณ รวม 4 ชั่วโมงโดยประมาณ
   
     การนับคะแนน คะแนนจะนับรวมทุก part ดังนี้ คะแนนจะมีทั้งการนับรวมทุก part และแยกแต่ละ part เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการยอมรับของมหาวิทยาลัย
     Listening 0-30 Listening 0-30
     Reading 0-30 Reading 0-30
     Structure+Writing 0-30 Writing 0-30
     รวม 0-300 คะแนนโดยถ่วงคะแนนตามความเหมาะสม Speaking 0-30
     รวม 0-120 คะแนน

     ข้อมูลเรื่องสถานที่สมัครและสอบ TOEFL , GMAT , GRE  
     สถานที่สมัครสอบ TOEFL , GMAT , GRE
     IIE (Institute Of International Education) ชั้น9 อาคารซิตี้แบงค์ ทาวเวอร์ 82 สาทรเหนือ เขตบางรัก กทม. 10501 โทร. 02-639-2700-2 FAX. 02-639-2706, E-mail : iiethai@bkk.iie.org (ศูนย์รับสมัคร และดำเนินการจัดสอบ)
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     - ETS (Educational Testing Service) อาคารพารุณี ชั้น 6 ติดกับไซโก เพลินจิต
โทร. 02-200-0733 (สนามสอบ และตรวจข้อสอบ)
     - ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 โทร 02-230-1329
     - www. Iie.org/seasia
      หลักฐานใช้สมัคร : รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (แต่ปัจจุบันใช้ถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์)
      หลักฐานในวันสอบ : หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
      วิธีสมัคร
      1) ทางโทรศัพท์ 02-200-0733 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันทำการ ชำระเงินเฉพาะทางเครดิต สั่งจ่ายในนาม ETS - TOEFL
      2) ทางโทรสาร   02-639-2707 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการ ชำระเงินเฉพาะทางเครดิต สั่งจ่ายในนาม ETS - TOEFL
      3) ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.กลาง 2050 กทม. 10501
      4) สมัครด้วยตนเอง IIE อาคารซิตี้แบงค์ (สาธรเหนือ) ชั้น 9 เวลา 8.30-16.30 น. จ. – ศ.
      5) ส่งใบสมัคร IIE อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนทำการสอบ (ในกรณีนี้ ต้องมีที่ว่างด้วย)
      สถานที่สอบ : กรุงเทพ   – อาคารพารุณี (ถนนเพลินจิต) โทร. 02-6392700
     เวลาสอบ 15.00 – 18.00 น.
     เชียงใหม่ -   รร.สารสิน (ถนนสิริมังคลาจาร) โทร. 053-222890
     เวลาสอบ 13.00 –16.00 น.
     หรือตามสถานที่จัดสอบต่างๆ ที่มีประกาศ
     6. นอกจากนี้สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    :   www.toefl.org, www.gre.org, www.gmat.org

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@